Reklamační řád

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od dodání a převzetí zboží s výjimkou položek zvláště jmenovaných v nabídce.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 občanského zákoníku (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o vlastnostech a množství.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost Spotřebitele je Furlab CZ s.r.o. povinnen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.

Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní výrobce zboží. Výše uvedená záruční doba 24 měsíců je určena pouze pro Spotřebitele, nikoliv pro Podnikatele. Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vad oznámena v rámci kupní smlouvy.

Furlab CZ s.r.o navrhne nejpozději do 5 dnů řešení reklamace, a to buď formou opravy zboží na místě, opravy u výrobce, výměnou zboží nebo poskytnutím dodatečné slevy. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě opravy u výrobce v zahraničí se lhůta pro odstranění vady stanoví dohodou obou stran.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Furlab CZ s.r.o.  s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Furlab CZ s.r.o. vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla uplatněna reklamace, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Furlab CZ s.r.o. vydá pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Furlab CZ s.r.o. vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Záruku je třeba vždy uplatnit písemně nebo e-mailem na adrese obchod@dublinohome.cz a jednoznačně určit k jakému zboží se vztahuje (uvedení čísla faktury/dodacího listu, kódu zboží, popis vady, fotografie).

Reklamační formulář naleznete ZDE. Scan formuláře zašlete na výše uvedený email.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé na konstrukci, mechanice a použitých materiálech a nevztahuje se na vady způsobené zejména:

 • používáním produktu způsobem, pro který nebyl určen, vyroben a testován
 • běžným opotřebením ("stárnutím")
 • nevhodnou manipulací, pádem, úderem deformací
 • neoprávněným zásahem do konstrukce nebo mechaniky, opravami prováděnými nezaškoleným personálem
 • nerespektováním „Návodu k použití“ a „Návodu k montáži“

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Furlab CZ s.r.o. neobdrželo veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Furlab CZ s.r.o. je povinnen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat, k posouzení reklamace, společnosti Furlab CZ s.r.o., si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Furlab CZ s.r.o. po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Vrácení zboží / odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy může jak kupující, tak i prodávající.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete ZDE

Odstoupit od smlouvy může:

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnost ( tedy ne na IČO ), má právo dle platného občanského zákoníku od smlouvy do 14 dnů odstoupit. Rozhodne-li se kupující vrátit zboží tímto režimem, musí dodržet tyto podmínky:

 1. kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od smlouvy na základě tohoto ustanovení
 2. v případě, že kupující neobdržel zboží, učiní odstoupení od smlouvy písemnou formou na adresu prodávajícího

iii. v případě, že již kupující obdržel zboží, uvede popis zboží, číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu/dodání zboží

 1. vrácené zboží nesmí být použité
 2. vrácené zboží musí být nepoškozené
 3. vrácené zboží musí být kompletní, včetně originálních dokladů o nákupu
 4. s pověřeným pracovníkem prodávajícího si dohodne způsob dopravy zpět k prodávajícímu
 5. zboží musí být zasláno zpět do sídla prodávajícího na náklady kupujícího, doporučeně a pojištěné ( neručíme za případnou ztrátu nebo poškození )
 6. zboží zaslané zpět na dobírku nebude přijato

vii. v případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném stavu než je uvedeno v bodu 8.a.iii., je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím způsobem, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem ponížena. Zároveň se prodlužuje termín na vrácení kupní ceny nebo její části až do vyřešení případných nákladů a škod

viii. v případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy akceptováno

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ust. § 1837 a násl. občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i od smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlému opotřebení nebo zastarání.
 2. splní-li kupující všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží. Prodávající vrací finanční prostředky po podpisu dobropisu a to na účet kupujícího, do 14 dní

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží a vyhrazuje si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. a) v průběhu objednávky se výrazným způsobem změnila cena objednaného výrobku
 2. b) zboží se již nevyrábí nebo se přestalo dodávat
 3. c) vzhledem k širokému sortimentu nabízeného zboží je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit i částečně, tedy tak, že může dodat kupujícímu jen část objednaného zboží. Toto však musí být v souladu s možností používat toto zboží kompletací od jiného dodavatele. V případě, že nastane tato situace, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud bylo zboží již z části nebo celé uhrazeno, budou v případě zrušení objednávky peníze vráceny v nejkratším možném termínu ( maximálně však do 14 dnů ) na účet kupujícího.

© 2024 Dublino.cz | Všechny prává vyhrazeny

Vytvořilo FúúDobre