Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále i jako „GDPR“) si plníme informační povinnost v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Prosíme, přečtěte si následující informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Při zpracování Vašich osobních údajů jste dotčenou osobou, tj. osobou, jejíž osobní údaje zpracováváme.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správce: společnost Furlab CZ s.r.o., Adresa: Obchodní 132 (Business Park Čestlice), Čestlice 251 01, IČO: 025 95 303

Kontaktní údaje správce: telefon: +420 211 154 401-2; e-mail: obchod@dublino.cz

V případě jakýchkoliv dotazů nebo pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů, kontaktujte, prosím, správce prostřednictvím výše uvedeného e-mailu. Vaše práva můžete uplatnit i písemně, a to doručením poštou anebo osobně na adresu sídla správce.

Odkud získáváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, pokud v tomto dokumentu není dále výslovně uvedeno jinak. 

Osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních základů:

 • Na základě smluvních a předsmluvních vztahů (čl.6 ods.1 písm. b) GDPR)
 • Na základě oprávněných zájmů (čl.6 ods.1 písm. f) GDPR)
 • Na základě plnění zákonné povinnosti (čl.6 ods.1 písm. c) GDPR)
 • Na základě souhlasu (čl.6 ods.1 písm. a) GDPR)

Dovolujeme si Vás informovat, že dotčená osoba je povinna poskytnout své osobní údaje, pokud je jejich zpracování nevyhnutelné v souvislosti s plněném zákonné povinnosti správce. Dotčená osoba je taktéž povinna poskytnout osobní údaje v případech, kde je jejich poskytnutí požadavkem vyplývajícím ze smlouvy uzavřené mezi správcem a dotčenou osobou.

Poskytnutí Vašich osobních údajů v rámci předsmluvních a smluvních vztahů je potřebné, v opačném případě by jejich neposkytnutí mohlo znemožnit  uzavření smlouvy, případně její plnění.

Pokud je právním základem zpracování osobních údajů souhlas, udělení souhlasu je dobrovolné. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uvedeném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu není zpoplatněné a ani nijak jinak sankcionované.

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů, máte právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se Vaši konkrétní situace proti zpracování Vašich osobních údajů založeném na tomto základu včetně namítání proti profilování založenému na uvedených zájmech a to za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR. Správce v tomto případě nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nevyhnutelné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby anebo důvody na prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nevyhnutelnou k dosáhnutí účelu, pro který se dané osobní údaje zpracovávají. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány v rámci plnění zákonných povinností správce a právní předpis určuje dobu uchování anebo kritéria na její určení, budeme osobní údaje a související dokumentaci uchovávat po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

Účely, právní základ a doba uchování osobních údajů dotčených osob

Pro účel vyřízení Vaší objednávky provedené prostřednictvím webového rozhraní stránky www.dublino.cz - jde o žádost v souvislosti s námi nabízenými službami/produkty

 • V tomto případě je zpracování nevyhnutelné, aby bylo možné, na základě žádosti dotčené osoby, připravit nabídku (předsmluvní vztah)
 • Vaše osobní údaje získané v rámci předsmluvních vztahů prostřednictvím kontaktního formuláře na webu budeme moci uchovávat po dobu jednoho roku.

Pro účel realizace existujících smluvních vztahů se zákazníky, tj. pro účel dodání našich výrobků anebo služeb na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem, včetně evidence zákazníků

 • V tomto případě je zpracování nevyhnutelné pro potřeby plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba
 • Osobní údaje zpracované k tomuto účelu uchováváme po dobu vypořádání práv a závazků, minimálně však 10 let od skončení smluvního vztahu

Pro účel realizace existujících smluvních vztahů s dodavateli, tj. pro účel dodání výrobků anebo služeb dodavatelem a zaplacení ceny za dodané výrobky anebo poskytnuté služby, včetně evidence dodavatelů

 • V tomto případě je zpracování nevyhnutelné pro účel plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba.
 • Osobní údaje zpracované k tomuto účelu uchováváme po dobu vypořádání práv a závazků, minimálně však 10 let od skončení smluvního vztahu

Pro účel platného uzavření a zabezpečení plnění smluvních vztahů

 • K tomuto účelu zpracováváme osobní údaje uvedené ve smlouvách uzavřených v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, resp. v návrzích těchto smluv. Jde o osobní údaje fyzických osob - zákazníků nebo dodavatelů, ale i osobní údaje zaměstnanců různých smluvních partnerů.
 • Tento účel zahrnuje i zákonný požadavek na řádnou identifikaci smluvní strany (fyzické osoby - zákazníka nebo dodavatele), kdy osobní údaje zpracováváme na základě příslušných zákonů (např. Občanský zákoník).

Pro účel obchodní komunikace

 • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce. Tímto oprávněným zájmem správce je nevyhnutelnost komunikace se zákazníky a dodavateli při vykonávání obchodních činností správce.
 • Osobní údaje zpracovávané pro účely obchodní komunikace jsou uchovány po dobu 5 let (od skončení kalendářního roku, ve kterém byl ukončen smluvní vztah s obchodním partnerem).

Pro účel vedení agendy související s probíhajícími spory a vymáháním pohledávek a jiných nároků správce v rámci soudního, exekučního nebo konkurzního jednání, včetně právního zastupováním při těchto jednáních

 • V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro tento účel, právním základem zpracování je oprávněný zájem správce a to o uplatňování nebo obhajování právních nároků správce, zabránění vzniku škod a zabezpečení splnění pohledávek a jiných právních nároků správce. V rámci tohoto účelu může správce poskytnout osobní údaje advokátovi, který zpracovává osobní údaje klientů a jiných fyzických osob v rozsahu nevyhnutelném pro účely zastupování správce.
 • Osobní údaje zpracované pro tento účel uchováváme po dobu plynutí zákonných promlčecích a prekluzivních lhůt, minimálně však 5 let od právoplatného skončení příslušného jednání anebo do splacení vymáhaného nároku.

Pro účel řádného označení strany v soudním sporu a dlužníka v návrhu na exekuci

 • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro tyto účely, činíme tak z důvodu, že je naší zákonnou povinností řádně identifikovat a označit osobu dlužníka v návrhu na exekuci, stejně jako osobu žalobce nebo žalovaného v rámci soudního jednání.
 • Osobní údaje zpracované pro tento účel uchováváme po dobu plynutí zákonných promlčecích a prekluzivních lhůt, minimálně však 5 let od právoplatného skončení příslušného jednání anebo do splacení vymáhaného nároku.

Pro účel právního zastupování (mimo soudní jednání)

 • V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro tento účel, jde o využívání právních služeb advokátů, např. formou připomínkování smluv a jejich dodatků uzavřených a dohodnutých s dotčenými osobami anebo participace na jednáních a jiné komunikaci s dotčenými osobami. V rámci tohoto účelu poskytuje správce osobní údaje advokátovi, který zpracovává osobní údaje klientů a jiných fyzických osob v rozsahu nevyhnutelném pro účel výkonu advokacie.
 • Vaše osobní údaje v tomto případě poskytujeme advokátovi na základě našeho oprávněného zájmu o zabránění případného vzniku škod využitím odborných právních služeb.
 • Osobní údaje zpracované na tento účel právního zastoupení uchováváme po dobu 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla uskutečněná služba právního zastoupení, v odůvodněných případech i delší dobu, dokud je to nevyhnutelné pro zabezpečení našich oprávněných zájmů a právních nároků.

Pro účel vedení účetnictví, zpracování účetních a daňových dokladů, fakturaci a evidenci v hotovostní pokladně

 • Zpracování pro tento účel je nevyhnutelné z důvodu plnění zákonných povinností správce.
 • V souladu se zákonem o účetnictví uchováváme osobní údaje v účetních záznamech po dobu 10 let od roku, kterého se týkají.

Pro účel vyřizování žádosti o výkon práv dotčených osob

 • Vaše osobní údaje jsou pro tento účel zpracovány na právním základu - zpracování je nevyhnutelné pro plnění zákonných povinností správce podle právních předpisů o ochraně osobních údajů (GDPR). Tuto povinnost má správce v souvislosti s uplatňováním práv dotčených osob ve smyslu čl. 15 až 22 GDPR.
 • Vaše osobní údaje zpracovávané za tímto účelem budeme uchovávat po dobu 5 let ode dne vyřízení žádosti, minimálně však do právoplatného ukončení správního řízení.

Pro účely přímého marketingu

 • V případě, že jste naším zákazníkem a získali jsme Vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb, budeme Vám zasílat e-mailové zprávy s prezentací našich nových podobných produktů a služeb. Vaše osobní údaje jsou v rámci tohoto účelu zpracovány na právním základu oprávněného zájmu správce informovat své zákazníky o novinkách v oblasti poskytovaných produktů a služeb.
 • Jako dotčená osoba máte v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR právo kdykoliv podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto přímým marketingem. Jestliže dotčená osoba podá námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje se již pro takové účely nesmí zpracovávat.
 • Každý zasílaný marketingový e-mail anebo newsletter obsahuje link na zrušení odběru. V případě, že zrušíte odběr, nebudeme Vám již nadále zasílat informace o našich novinkách a nabídkách.
 • Osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu budeme uchovávat po dobu 5 let od začátku zpracovávání pro tento účel nebo do namítání proti zpracování na tento účel.

Pro marketingové účely

 • Na základě Vašeho souhlasu Vám budeme zasílat newslettery a e-mailové zprávy s nabídkou námi poskytovaných produktů a služeb a o našich novinkách v této oblasti. Vaše osobní údaje jsou v rámci tohoto účely zpracovávány na právním základu: souhlas dotčené osoby. Souhlas je dobrovolný. Bez jeho udělení Vám bohužel nemůžeme poskytovat informace o nových produktech a službách, stejně tak ani o novinkách v oblasti nabídky našich služeb.
 • Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uvedeném před jeho odvoláním.
 • Každý zasílaný marketingový e-mail anebo newsletter obsahuje link na zrušení odběru. V případě, že zrušíte odběr, nebudeme Vám už nadále zasílat informace o našich novinkách a nabídkách.
 • Osobní údaje zpracované pro účely marketingu budeme uchovávat po dobu 5 let od začátku zpracovávání pro tento účel nebo do odvolání Vašeho souhlasu.

Pro účely vyřízení reklamací

 • V případě, že jste spotřebitel uplatňující reklamaci našich produktů nebo služeb, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu, že je to nevyhnutelné pro plnění zákonných povinnosti správce.
 • V případě, že jde o reklamaci uplatněnou dotčenou osobou, která není spotřebitelem, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro tento účel na základě smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a ze které Vám vyplývá právo na uplatnění si zodpovědnosti za vady. V tomto případě je zpracování nevyhnutelné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba.
 • Osobní údaje zpracovávané pro účel vyřízení reklamací budeme uchovávat po dobu 10 let ode dne vyřízení reklamace.

Příjemci osobních údajů

V souvislosti s plněním zákonných nebo smluvních povinností správce jsou nebo mohou být příjemci Vašich osobních údajů následující subjekty, ať už v pozici zpracovatele nebo samotného správce:

 • advokát
 • exekutor
 • zodpovědná osoba ve smyslu GDPR
 • banka
 • poskytovatel poštovních služeb
 • poskytovatel účetních služeb
 • poskytovatel marketingových služeb
 • poskytovatel správy informačních technologií
 • poskytovatel podpory a provozu webových stránek

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů, dbáme na to, aby se postupovalo v souladu s platnými právními předpisy a podmínkami dohodnutými smlouvou o zpracování osobních údajů a aby byli vázáni mlčenlivostí a Vaše údaje chránili v souladu s požadavky GDPR.

Budou Vaše osobní údaje poskytnuty mimo Evropskou Unii?

Přenos údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace se neuskutečňuje.

Budou Vaše osobní údaje použity na automatizované individuální rozhodování?

Vaše osobní údaje nebudou použity na automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.

Naše webová stránka používá cookies.

V případě, že chcete zakázat používání cookies ve Vašem prohlížeči, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení ve Vašem prohlížeči. Postup nastavení blokování souborů cookies závisí na konkrétním prohlížeči, který používáte. Podrobnosti najdete na stránce aboutcookies.org.

Cookies využíváme na remarketing (metoda cílení internetové reklamy) prostřednictvím Google Analytics. Cookies, které používáme, umisťuje na náš portál třetí strana. Jde o statisticko-analytickou službu Google Analytics. Více o cookies, které používáme, a o podmínkách ochrany soukromí těchto služeb se dozvíte kliknutím na https://policies.google.com/privacy.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR

Dotčená osoba má právo získat potvrzení o tom, jestli správce zpracovává osobní údaje, které se jej týkají. Dotčená osoba má právo získat přístup ke svým osobní údajům a informace v rozsahu podle článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR

Dotčená osoba má právo na opravu osobních údajů, které se jí týkají, pokud jsou nesprávné nebo na jejich doplnění, pokud jsou neúplné. Správce musí žádosti o opravu případně doplnění osobních údajů vyhovět bez zbytečného odkladu.

Právo na vymazání (právo na „zapomenutí“ podle čl. 17 GDPR

Dotčená osoba má právo dosáhnout u správce bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají, a to v případě, že je splněný některé z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR (např. pokud osobní údaje, které správce získal, již nejsou potřebné pro účely, ke kterému se získávaly nebo jinak zpracovávaly). Toto právo dotčené osoby posoudí správce z pohledu všech relevantních okolností v souladu s čl. 17 GDPR (např. správce žádosti nevyhovuje, pokud je zpracování potřebné na splnění zákonné povinnosti správce anebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků).

Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR

Dotčená osoba má právo na to, aby správce omezil zpracování jejích osobních údajů, pokud nastane některý z případů uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR. Pokud se zpracování omezilo v souladu s čl. 18 odst1. GDPR, tyto osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají

 • jenom se souhlasem dotčené osoby
 • na prokazování, obhajování nebo uplatňování právních nároků
 • z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie anebo členského státu

Právo na přenosnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR

Pokud se zpracování zakládá na souhlasu anebo na smlouvě a vykonává se automatizovanými prostředky, dotčená osoba má právo získat své osobní údaje, které poskytla správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto informace k dalším správcům. Pokud je to technicky možné, má právo na přenos údajů přímo od jednoho správce ke druhému. 

Právo namítat podle čl. 21 GDPR

Pokud se zpracování zakládá na oprávněných zájmech (čl.6 odst.1 písm. f) GDPR), dotčená osoba má právo kdykoliv namítat z důvodu týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, včetně namítání proti profilování založenému na uvedených zájmech. Správce v takovém případě nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nevyhnutelné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby anebo důvody na prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků. V případě, že dotčená osoba namítá proti zpracování jejích osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem, osobní údaje se už pro takové účely nesmí zpracovávat.

Právo podat podnět nebo stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů

Můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost ve věci zpracování Vašich osobních údajů dozorovému orgánu – www.uoou.cz.

© 2024 Dublino.cz | Všechny prává vyhrazeny

Vytvořilo FúúDobre