Všeobecné obchodní podmínky

Předmět všeobecných obchodních podmínek

1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příslušných specifických obchodních podmínek spolu se smlouvou (dále jen „Smlouva”) nebo elektronicky akceptovanou objednávkou (dále jen „Objednávka”) upravují podmínky na poskytování produktů Prodávajícím, společností Furlab CZ s.r.o, IČO: 02595303, se sídlem Čestlice, Obchodní 132, (dále jen „Prodávající“) svému odběrateli (dále jen „Kupující“).


Prodej zboží

1.    Na základě objednávky se za sjednaných podmínek prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a zároveň mu umožnit nabýt vlastnické právo k těmto věcem a kupující se zavazuje uvedené věci od prodávajícího převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

2.    Způsob úhrady

-    V objednávce je specifikovaná i sjednaná kupní cena za jednotlivé položky, jakož i za celý předmět koupě. Ke sjednané kupní ceně je prodávající jakožto plátce daně z přidané hodnoty oprávněn účtovat kupujícímu rovněž i DPH ve výši stanovené aktuálně platnou právní úpravou

-    první zálohu z dohodnuté kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu ve výši 50% celkové kupní ceny. Uhrazením první zálohy současně potvrzuje plné znění objednávky.

-    druhou zálohu ve výši rovnající se rozdílu mezi celkovou v objednávkovém listu sjednanou kupní cenou a již zaplacenou zálohou, uhradí kupující před expedicí zboží, a to tak, aby byla připsána na účet prodávajícího nejpozději den před převzetím nebo transportem zboží.

3.    Prodávající se ve smyslu platné právní úpravy zavazuje vystavit kupujícímu příslušné daňové doklady týkající se úhrady kupní ceny (včetně sjednaných záloh).

4.    Úhradou kupní ceny se přitom rozumí vždy až připsání příslušné částky na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

5.    Smluvní strany se dohodly, že až do doby úplného zaplacení kupní ceny zůstává předmět koupě ve vlastnictví prodávajícího.

6.    Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, nebo i její jakékoliv části, je tento povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z neuhrazené částky za každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu újmy mu z tohoto důvodu vzniklé.

7.    Pokud prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, nebo i její jakékoliv části, přesáhne 21 dnů, je prodávající oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit. V takovém případě prodávajícímu zároveň vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z celkové kupní ceny s tím, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu újmy mu z tohoto důvodu vzniklé. Na tento nárok prodávajícího se započítává kupujícím již uhrazená část kupní ceny (tj. kupujícím prodávajícímu již zaplacená záloha).

 

Dodací podmínky

1.    Smluvní strany se dohodly, že předmět koupě prodávající odevzdá kupujícímu ve sjednané lhůtě, která však začne plynout nejdříve dnem úplného zaplacení první sjednané zálohy (sjednaný termín dodání).

2.    Prodávající splní svou povinnost odevzdat předmět prodeje kupujícímu tak, že mu po úhradě celé kupní ceny na základě předchozí výzvy umožní s ním nakládat, a to v místě sídla prodávajícího. Smluvní strany se dohodly, že prodávající kupujícího vyzve k převzetí předmětu koupě následujícím způsobem: telefonicky nebo e-mailem. Po domluvě smluvních stran je prodávající schopen zprostředkovat dopravu zboží soukromým dopravcem – tato služba není zahrnuta v kupní ceně.

3.    Kupující je povinen předmět koupě převzít do 14 dnů ode dne doručení výzvy prodávajícího učiněné dle bodu 2 tohoto článku. Marným uplynutím uvedené lhůty přechází na kupujícího nebezpečí škody na předmětu prodeje a prodávajícímu může vzniknout nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z dohodnuté kupní ceny za každý den prodlení s převzetím předmětu koupě tím, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu újmy mu z tohoto důvodu vzniklé. Kupující je v takovém případě zároveň povinen nahradit prodávajícímu také náklady spojené s uchováním předmětu prodeje, jejichž výše se určí následujícím způsobem: poměrnou část nájemného za skladování tohoto zboží. Pokud prodlení kupujícího s převzetím předmětu koupě přesáhne 21 dnů, je prodávající oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit.

4.    Převzetí předmětu koupě kupující potvrdí po vykonané prohlídce podpisem příslušného dodacího listu.

5.    Pokud prodávající nedodrží sjednaný termín dodání předmětu koupě, má kupující nárok na slevu z dohodnuté kupní ceny, a to ve výši 0,2% z ceny včas nedodaného zboží za každý den prodlení. Pokud prodlení prodávajícího přesáhne 21 dnů, je kupující oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit.

 

Záruka jakosti

1.    Smluvní strany se dohodly, že prodávající poskytuje kupujícímu záruku na to, že předmět koupě bude po dobu 12 měsíců ode dne jeho odevzdání kupujícímu způsobilý k obvyklému použití a zachová si své obvyklé vlastnosti.

2.    Případné práva ze záruky kupující uplatňuje písemně, a to přímo u prodávajícího.

 

Vyšší moc a související ujednání

1. Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění své povinnosti, pokud je nesplnění důsledkem takových okolností jako je záplava, požár, zemětřesení a jiné přírodní události, dále válka nebo válečná jednání, případně důsledkem dalších obdobných mimořádných skutečností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala a zároveň že by v době uzavření této smlouvy vznik takové překážky mohla předvídat, a zároveň jestliže překážka vznikla nezávisle na její vůli, nevznikla z osobních poměrů strany a ani v době, kdy již byla strana s plněním svých povinností v prodlení (dále jen „překážka vyšší moci“). Pro prodávajícího se za překážku vyšší moci považuje také případný zákaz dovozu předmětu koupě nebo případné nevydání povolení dovozu příslušným orgánem veřejné moci.

2. Strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z důvodů překážky vyšší moci, musí druhou stranu nejpozději do 14 dní od vzniku překážky o ní písemně informovat, a rovněž pak musí druhou stranu ve stejné lhůtě písemně informovat také o jejím zániku. Po odpadnutí překážky vyšší moci jsou obě smluvní strany povinny neprodleně započít s plněním svých smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy. 

3. Pokud překážka vyšší moci trvá víc jak 90 dní, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení bodu 2 a 3 tohoto článku se použije rovněž i pro případ, že se splnění sjednaného závazku po uzavření této smlouvy stane nemožným také v důsledku okolností majících svůj původ v pandemii způsobené novým typem koronaviru Sars-CoV-2.


Závěrečná ustanovení

1.    Tyto podmínky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a řídí se právním řádem České republiky.

2.    Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89 a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů vyplývající z této smlouvy je obecný soud prodávajícího.

3.    Smluvní strany pro vzájemné vztahy založené tohoto smlouvou vylučují působnost ustanovení § 1765 a § 1766, § 1895 až § 1900, § 2006 až §2008, jakož i §2119 občanského zákoníku.

4.    Smluvní strany se dohodly, že si budou písemnosti doručovat na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž platí, že písemnost zaslaná doporučeně na tuto adresu se považuje za doručenou i v případě, že ji adresát odmítne převzít, nebo si ji nevyzvedne v úložní lhůtě. Za den doručení písemnosti se tak pokládá den odmítnutí převzetí nebo den uložení písemnosti na poště.